Pravidla internetového obchodu

PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU babyhit.cz ZE DNE 01.01.2023
  1. Definice

   Použité v Pravidlech znamenají:

   1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení udělují způsobilost k právním úkonům, a která v rámci Obchodu podává Objednávku;
   2. Spotřebitel – v souladu s čl. 22[1] občanského zákoníku se rozumí fyzická osoba, která s podnikatelem provádí právní úkon, který není přímo spojen s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.
   3. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sb. č. 16 položka 93, ve znění pozdějších předpisů);
   4. Pravidla – yto Pravidla pro poskytování elektronických služeb v internetovém obchodě babyhit.cz;
   5. Internetový obchod (Obchod) – nline služba dostupná na babyhit.cz, jejímž prostřednictvím může Zákazník zejména zadávat Objednávky;
   6. Zboží – produkty prezentované v Internetovém obchodě;
   7. Kupní smlouva – mlouva o prodeji Zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřena mezi U Kubusia sp. z o.o. sp. komanditní a Zákazníkem, uzavřená prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu;
   8. Zákon o právech spotřebitele – ákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Sb. z roku 2014, položka 827);
   9. Zákon o poskytování elektronických služeb – Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů);
   10. Objednávka – Prohlášení vůle Zákazníka, zaměřené přímo na uzavření Kupní smlouvy, s uvedením zejména druhu a počtu Zboží.
  2. Obecná ustanovení
   1. Tyto Pravidla stanoví zásady pro používání internetového obchodu, který je k dispozici na adrese: babyhit.cz.
   2. Tyto Pravidla jsou uvedena v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
   3. Internetový obchod provozovaný na adrese: https://babyhit.cz, provozuje U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost, adresa: Poland,63-900 Rawicz, Przyjemskiego 10, ID: 6991912537, IČ: 300756332
   4. Tyto Pravidla stanoví zejména:
    1. pravidla pro registraci a používání účtu v rámci internetového obchodu;
    2. podmínky a pravidla pro elektronické rezervace produktů v rámci internetového obchodu;
    3. podmínky a pravidla pro elektronické zadávání objednávek v rámci internetového obchodu;
    4. pravidla pro uzavírání Kupních smluv s využitím služeb poskytovaných v rámci internetového obchodu.
   5. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
    1. Internet Explorer ve verzi 9 nebo novější, nebo
    2. Google Chrome, Mozzilla Firefox a další webové prohlížeče pro stolní počítače a mobilní zařízení
   6. Pro používání internetového obchodu, by měl mít Zákazník přístup ke stolnímu počítači nebo koncovému zařízení s přístupem k internetu.
   7. V souladu s platnými právními předpisy si společnost U Kubusia sp. z o.o. sp. komanditní společnost vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu osobám starším 18 let. V tomto případě budou potenciální zákazníci o výše uvedené skutečnosti informováni.
   8. Zákazníci mají k těmto Pravidlům přístup kdykoli, a to prostřednictvím odkazu na domovské stránce https://babyhit.cz, případně si je stáhnout a vytisknout.
  3. Pravidla pro používání Internetového obchodu
   1. Podmínkou pro zahájení používání Internetového obchodu je registrace.
   2. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné ze stránek Obchodu.
   3. Podmínkou registrace je souhlas s obsahem Pravidel a poskytnutí osobních údajů označených jako povinné.
   4. U Kubusia sp. z o.o. sp. komanditní společnost může v případě porušení Pravidel ze strany Zákazníka s okamžitou platností zbavit ho práva používat Internetový obchod, stejně jako může omezit jeho přístup k části nebo všem zdrojům Internetového obchodu, a to zejména, pokud Zákazník:
    1. během registrace v Internetovém obchodě poskytl neshodné, nepřesné, zastaralé údaje nebo údaje zavádějící nebo porušující práva třetích stran,
    2. porušil prostřednictvím Internetového obchodu osobní práva třetích osob, a zejména osobní práva ostatních zákazníků Internetového obchodu,
    3. se dopustil jiného jednání, které společnost U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost uzná jako jednání v rozporu s platnými právními předpisy nebo obecnými zásadami používání internetu nebo poškozování dobrého jména společnosti U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost.
   5. Osoba, která byla zbavena práva Internetový obchod používat, se nemůže bez předchozího souhlasu společnosti U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost znovu zaregistrovat.
   6. Za účelem bezpečnosti přenosu komunikace a dat v souvislosti se službami poskytovanými v rámci Webových stránek přijme Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřena stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména pak opatření, která zabrání neoprávněným osobám získání a úpravy osobních údajů zasílaných na internetu.
   7. Zákazník je zejména povinen:
    1. neposkytovat ani přenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je pomlouvačný nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,
    2. používat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,
    3. neprovádět činnosti, jako jsou: odesílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spamu) v rámci Internetového obchodu,
    4. používat Internetový obchod způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a pro U Kubusia sp. z o.o. sp. komanditní
    5. používat jakýkoli obsah obsažený v Internetovém obchodě pouze pro vlastní potřebu,
    6. Internetový obchod používat způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platného na území Polské republiky, ustanoveními Pravidel a obecnými zásadami používání internetu.
  4. Postup pro uzavření kupní smlouvy
   1. Informace o Zboží poskytované na webových stránkách Obchodu, zejména jejich popisy, technické a výkonové parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
   2. Za účelem uzavření kupní smlouvu prostřednictvím Internetového obchodu je nutné přejít na webové stránky babyhit.cz, vybrat zboží, podniknout další technické kroky na základě zpráv zobrazených Zákazníkovi a informací dostupných na webových stránkách.
   3. Výběr Zboží objednaného Zákazníkem se provádí jeho přidáním do košíku.
   4. Při zadávání Objednávky – dokud nestisknete tlačítko „např. Objednávám se závazkem zaplatit nebo jiné informace o povinné platbě“ – může Zákazník zadané údaje a vybrané Zboží upravovat. Za tímto účelem je nutné sledovat zobrazená upozornění a informace dostupné na webových stránkách.
   5. Poté, co Zákazník poskytne všechny potřebné údaje, Internetový obchod zobrazí souhrn zadané objednávky. Souhrn zadané objednávky bude obsahovat informace týkající se:
    1. předmětu objednávky,
    2. jednotkové a celkové ceny objednaných produktů nebo služeb, včetně nákladů na dodání a dodatečných nákladů (pokud existují),
    3. zvoleného způsobu platby,
    4. zvoleného způsobu doručení,
    5. dodací lhůty,
    6. Získaných bodů věrnostního programu.
   6. Pro odeslání objednávky je nutné přijmout obsah Pravidel, poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stisknout „Objednávám s povinností zaplatit” .
   7. Odeslání objednávky Zákazníkem je projevem vůle uzavřít se společností U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost Kupní smlouvu, v souladu s Pravidly.
   8. Po zadání Objednávky obdrží Zákazník e-mail obsahující konečné potvrzení všech podstatných prvků Objednávky.
   9. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy Zákazník obdrží výše uvedený e-mail.
   10. Kupní smlouva se uzavírá v polštině, v souladu s obsahem Pravidel.
   11. Zákazníci mají k těmto Pravidlům přístup kdykoli, a to prostřednictvím odkazu na domovské stránce webu https://babyhit.cz, případně si je stáhnout a vytisknout.
   12. Potvrzení, zabezpečení a poskytnutí údajů o Objednávce a Všeobecných obchodních podmínkách (podmínky internetového obchodu) se provádí e-mailem.
   13. Nákupem v obchodě Zákazník souhlasí s vystavením faktury dokumentující transakci v elektronické podobě, která bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
   14. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
   15. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
   16. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  5. Doprava
   1. Doprava zboží je omezena na území Polské republiky a České republiky a probíhá na adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky.
   2. Dodání objednaného zboží probíhá kurýrní službou. Náklady na doručení budou uvedeny v okamžiku zadání Objednávky.
   3. Termín dodání je od 1 do 90 pracovních dnů od data odeslání Objednávky.
   4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. Náklady opakovaného zaslání se pohybují v ceně nejnižší možné ceny za dopravu, kterou obchod nabízí.
  6. Ceny a způsoby platby
   1. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují všechny složky, včetně DPH (s rozlišením výše sazby), cla a všech ostatních poplatků.
   2. Zákazník má možnost cenu zaplatit:
    1. bankovním převodem na číslo bankovního účtu: 91102010680000180203642915
    2. platbou v systému PayU,
    3. platbou platebními kartami MasterCard a Visa.
    4. Dobírkou, při odběru zboží
  7. GDPR
   1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
  8. Právo odstoupit od smlouvy - elektronický formulář vrácení zboží
   1. Nárok na 14denní lhůtu na odstoupení od smlouvy má pouze Zákazník, který je zároveň Spotřebitelem. Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy jste převzali zboží nebo kdy zboží převzala vámi určená třetí osoba jiná než dopravce.
   2. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy musíte informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na e-mail: babyhit@babyhit.cz
   3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (Příloha č. 1 těchto Pravidel, dostupný v záložce: Právo odstoupit od smlouvy) je poskytován v elektronické podobě.
   4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste nám před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslali informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy.
   5. Vracet nelze výrobky na jedno použití, které byly předtím zapečetěny, včetně spodního prádla, zejména podprsenek, kalhotek a korzetů, a otevřených obalů (to platí mimo jiné pro odsávačky mateřského mléka, inhalátory a odsávačky a matrace), jakož i výrobky s odstraněnou ochrannou fólií. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud jde o smlouvy, jejichž předmětem plnění je zboží, které je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od ostatních věcí.
   6. Náklady na vrácení zakoupeného zboží nese kupující.
   7. V případě ztráty hodnoty předmětu smlouvy v důsledku jednání zákazníka může být vrácena částka snížena v poměru ke ztrátě hodnoty předmětu smlouvy.
   8. Pokud se kupující do 7 dnů neozve z důvodu nemožnosti realizování objednávky, obchod si vyhrazuje právo ji zrušit.
   9. Prodávající je oprávněn vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky až v okamžiku, kdy je Prodávajícímu zboží k vrácení doručeno a je převzato od dopravní služby.
   10. V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou nejlevnějšího způsobu dodání, který nabízíme a to v případě, že bylo zboží doručováno na dobírku), a to neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit vaše právo na odstoupení od této smlouvy. Platba bude vrácena převodem na číslo účtu dodané Kupujícím. V případě platby kartou bude platba vrácena zpět na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.
   11. Zboží na vrácení nám zašlete nebo doručte na adresu: Babyhit.cz, 28. října 2020/231, Ostrava 9, 709 00, Česko, a to neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží vrátíte před uplynutím 14denní lhůty.
  9. Reklamace Zboží
   1. U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost jako prodávající zodpovídá vůči Zákazníkovi, který je Spotřebitelem ve smyslu čl. 22[1] obchodního zákoníku, ze záruky za vady v rozsahu uvedeném v občanském zákoníku, zejména v čl. 556 a čl. 556[1] - 556[3] a dalších občanského zákoníku.
   2. Reklamace vyplývající z porušení práv zaručených zákonem nebo na základě těchto Pravidel by měly být adresovány na babyhit@babyhit.cz. Babyhit.cz se zavazuje posoudit každou reklamaci do 14 dnů. Není-li reklamaci vyřízena ve výše uvedené lhůtě, považuje se za uznanou.
   3. U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost není výrobcem zboží. Výrobce odpovídá za záruku za prodané zboží za podmínek a po dobu uvedenou v záručním listu. Pokud v záručním dokumentu taková možnost existuje, může zákazník uplatnit své nároky ze záruky přímo v autorizovaném servisním středisku, jehož adresa je uvedena v záručním listu.
   4. V oznámení by měla být uvedena vada, kterou dle názoru Kupujícího má Zboží vůči Prodávajícímu, a pokud možno uvedenou vadu zdokumentovat a doložit doklad o koupi Zboží v Internetovém obchodě. Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud se ve výše uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že reklamace byla uznána. Odpověď na reklamaci poskytuje Prodávající Kupujícímu písemně.
   5. Prodávající je povinen dodat Zboží Zákazníkovi bez vad a odpovídá za vady zakoupeného Zboží za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
  10. Reklamace spojené s poskytováním elektronických služeb
   1. Společnost U Kubusia sp. z o.o. sp. komanditní se zavazuje zajistit plně správné fungování Obchodu v rozsahu vyplývajícím z aktuálních technických znalostí a zavazuje se v přiměřené lhůtě odstranit všechny nesrovnalosti nahlášené Zákazníky.
   2. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost U Kubusia sp. z o.o. sp. komanditní o jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních ve fungování služby internetového obchodu.
   3. Nesrovnalosti týkající se fungování Obchodu může Zákazník e-mailem na adresu babyhit@babyhit.cz nebo pomocí kontaktního formuláře.
   4. Zákazník uvede v reklamaci své jméno a příjmení, korespondenční adresu, druh a datum vzniku nesrovnalosti související s provozem Prodejny.
   5. U Kubusia sp. z o.o. sp. komanditní se zavazuje posoudit každou reklamaci do 14 dnů. Neprojednání reklamace ve výše uvedené lhůtě znamená, že bude považována za oprávněnou.
  11. Řešení sporů a závěrečná ustanovení
   1. Zákazník, který je Spotřebitelem, může v případě zájmu využít mimosoudní řešení reklamací a nároků. Spory týkající se internetových nákupů lze řešit mediačním řízením u krajských inspektorátů obchodní inspekce nebo soudně před rozhodčím soudem u krajských inspektorátů obchodní inspekce. Spotřebitel může také využít jiné způsoby mimosoudního řešení sporů a například podat stížnost prostřednictvím internetové platformy ODR, dostupné na adrese:http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. V případě nezájmu Spotřebitele o využití mimosoudních prostředků pro řešení sporů bude řešení případných sporů mezi společností U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost a Spotřebitelem předmětem příslušných soudů v souladu s ustanoveními příslušných předpisů občanského soudního řádu.
   3. Řešení případných sporů mezi U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost a Zákazníkem, který současně není Spotřebitelem, bude podléhat soudu příslušnému pro sídlo společnosti U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost.
   4. V případech, které nejsou zahrnuty v těchto Pravidlech se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb a další příslušná ustanovení České práva.
pixel