Právo odstoupit od smlouvy

 • Právo odstoupit od smlouvy
  1. Pouze Zákazník, který je zároveň Spotřebitelem, má 14-denní lhůtu na odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží doručeno nebo kdy zboží převzala jiná třetí strana mimo dopravce, a která byla uvedena pro převzetí zboží.
  2. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy musíte informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na e-mail: babyhit@babyhit.cz
  3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
  4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste nám před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslali informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy.
  5. Výrobky pro jednorázové použití jako osobní spodní prádlo, zejména pak podprsenky a kalhotky a otevřená balení (týká se odsávaček mléka) nepodléhají vrácení.
 • Důsledky odstoupení od smlouvy
   1. V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které od vás obdržíme, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu dodání, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání, který nabízíme), a to neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit vaše právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vám vrátíme stejnými způsoby platby, jaké jste použili při původní transakci, pokud jste v době zadání objednávky výslovně nesouhlasili s jinou platbou; v žádném případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky. Náklady na vrácení zásilky nese prodávající. V případě vrácení zboží, jehož hodnota byla snížena v důsledku jednání Zákazníka, může být vrácení sníženo v poměru ke ztrátě hodnoty předmětu smlouvy.

  Zašlete nám prosím adresu, kam má dorazit námi objednaný kurýr.

  1. Reklamace Zboží
   1. U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost jako prodávající zodpovídá vůči Zákazníkovi, který je Spotřebitelem ve smyslu čl. 22[1] obchodního zákoníku, ze záruky za vady v rozsahu uvedeném v občanském zákoníku, zejména v čl. 556 a čl. 556[1] - 556[3] a dalších občanského zákoníku.
   2. Reklamace vyplývající z porušení práv zaručených zákonem nebo na základě těchto Pravidel by měly být adresovány na babyhit@babyhit.cz. babyhit.cz se zavazuje posoudit každou reklamaci do 14 dnů. Není-li reklamaci vyřízena ve výše uvedené lhůtě, považuje se za uznanou.
   3. U Kubusia sp. z o.o. komanditníspolečnost není výrobcem zboží. Výrobce odpovídá za záruku za prodané zboží za podmínek a po dobu uvedenou v záručním listu. Pokud v záručním dokumentu taková možnost existuje, může zákazník uplatnit své nároky ze záruky přímo v autorizovaném servisním středisku, jehož adresa je uvedena v záručním listu.
  2. Reklamace spojené s poskytováním elektronických služeb
   1. U Kubusia sp. z o.o. komanditníspolečnost podniká kroky k zajištění řádného fungování Obchodu v rozsahu, který vyplývá ze současných technických znalostí, a zavazuje se, že v přiměřené lhůtě odstraní jakékoli nesrovnalosti nahlášené Zákazníky.
   2. Zákazník je povinen neprodleně informovat U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost o jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních fungování webových stránek Internetového obchodu.
   3. Nesrovnalosti týkající se fungování Obchodu může Zákazník e-mailem na adresu babyhit@babyhit.cz nebo pomocí kontaktního formuláře.
   4. V reklamaci by měl Zákazník uvést své jméno a příjmení, korespondenční adresu, typ a datum nesrovnalosti související s fungováním Obchodu.
   5. U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost se zavazuje, že každou reklamaci posoudí do 14 dnů. Není-li reklamace vyřízena ve výše uvedené lhůtě, považuje se za oprávněnou.
  3. Řešení sporů a závěrečná ustanovení
   1. Zákazník, který je Spotřebitelem, může v případě zájmu využít mimosoudní řešení reklamací a nároků. Spory týkající se internetových nákupů lze řešit mediačním řízením u krajských inspektorátů obchodní inspekce nebo soudně před rozhodčím soudem u krajských inspektorátů obchodní inspekce. Spotřebitel může také využít jiné způsoby mimosoudního řešení sporů a například podat stížnost prostřednictvím internetové platformy ODR, dostupné na adrese:http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. V případě nezájmu Spotřebitele o využití mimosoudních prostředků pro řešení sporů bude řešení případných sporů mezi společností U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost a Spotřebitelem předmětem příslušných soudů v souladu s ustanoveními příslušných předpisů občanského soudního řádu.
   3. Řešení případných sporů mezi U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost a Zákazníkem, který současně není Spotřebitelem, bude podléhat soudu příslušnému pro sídlo společnosti U Kubusia sp. z o.o. komanditní společnost.
   4. V případech, které nejsou zahrnuty v těchto Pravidlech se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb a další příslušná ustanovení České práva.
  Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb v souladu se zásadami týkajícími se cookies.. Ve Vašem prohlížeči můžete definovat podmínky pro ukládání nebo pro přístup k souborům cookie.
  Close
  pixel